ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΔΩΡΟ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & BBQ ΑΕ» (εφεξής «διοργανώτρια»), με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Τατοίου, αρ. 207, διοργανώνει προωθητική ενέργεια και δη ένα διαγωνισμό – Κλήρωση, για την ανάδειξη 1 τυχερού νικητή για (1) ένα ενεργειακό  αυστριακό τζάκι, το OPUS της HAAS+SOHN, αξίας 1.227, 60 €, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι ι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στα διαδικτυακό τόπο  https://www.estianet.gr/ καθώς και στην σελίδα της εταιρίας στο facebook https://www.facebook.com/ESTIA-JOLLY-MEC-330741873693542/?fref=ts. Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στο Facebook.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα που έδωσε τη συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη της διοίκησης και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & BBQ A.E.», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον 3ο βαθμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προκειμένου να συμμετάσχουν έγκυρα στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα πρέπει 1) να προβούν σε κοινοποίηση του διαγωνισμού στο προφίλ τους 2) να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail). Κάθε συμμετέχων ανεξάρτητα σε πόσες κοινοποιήσεις προβεί έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μόνο 1 φορά. Ανάρτηση της κοινοποίησης του κάθε συμμετέχοντος στο προφίλ του συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων. Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

Η εταιρεία GIM Greek Internet Marketing είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) του κάθε συμμετέχοντος στον παρόν διαγωνισμό.  Όλες οι έγκυρες Συμμετοχές θα συγκεντρώνονται σε ειδικό, ενιαίο αρχείο (Excel) της ως άνω εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά κάθε συμμετοχής. Με το αρχείο αυτό κατά την ημερομηνία της κλήρωσης  θα διεξαχθεί η κλήρωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού αρχίζει την 20/01/2017 στις 17:00 μ.μ. και λήγει την 20/02/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Τατοίου, αρ. 219, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων https://www.random.org/ την Τετάρτη 22/02/2017 και ώρα 17:00 μ.μ , μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, που θα έχουν αναρτήσει κοινοποίηση στο Facebook στο προφίλ τους, εντός του προβλεπόμενου χρόνου του διαγωνισμού, προκειμένου να αναδειχθεί (1) νικητής και (2) αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι θα κληθούν προς παραλαβή του Δώρου κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν, στην περίπτωση που ο βασικός νικητής δεν παραλάβει το δώρο του για οποιαδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτόν. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό, να μεταβάλλει τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του, να μεταβάλλει τον αριθμό των νικητών ή να αλλάζει το προσφερόμενο δώρο με άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους επισκέπτες της σελίδας της στο facebook και τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.  Κάθε τέτοια τροποποίηση , θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της διοργανώτριας https://www.estianet.gr/ και στη σελίδα της στο facebook https://www.facebook.com/ESTIA-JOLLY-MEC-330741873693542/?fref=ts.

Ο βασικός νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω inbox στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, με e-mail και τηλεφωνικά, για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου του.

Η διοργανώτρια δύναται να ανακοινώσει δημοσίως τυχόν προσωπικά στοιχεία του βασικού νικητή (όνομα, επίθετο) στην ιστοσελίδα της https://www.estianet.gr/ και στη σελίδας της στο facebook https://www.facebook.com/ESTIA-JOLLY-MEC-330741873693542/?fref=ts εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μετά την ως άνω κλήρωση, για την ανάδειξη του νικητή, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κρίνει απαραίτητη και να εκμεταλλευτεί εμπορικά το γεγονός με οποιοδήποτε τρόπο.

Ρητά σημειώνεται ότι ο νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο, που κέρδισε, αν για οποιαδήποτε λόγο και εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά για να ενημερώσει την διοργανώτρια, για τα πλήρη στοιχεία Διεύθυνσής του (οδό, αριθμό & Τ.Κ.), έτσι ώστε να γίνει η συνεννόηση για τη παραλαβή του δώρου. Με την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας παραλαβής από το νικητή του Δώρου του κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του βασικού νικητή, που δεν παρέλαβε έγκυρα το δώρο του και ύστερα από ανακοίνωση της διοργανώτριας θα προσκαλείται να λάβει το Δώρο ο κατά σειρά ανάδειξης 1ος αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει να αποκριθεί εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του. Αν δεν ανταποκριθεί και αυτός εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα κληθεί ο 2ος κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός νικητής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια, αν τα στοιχεία, που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένα και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν για το Δώρο εγκαίρως.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Το δώρο που θα κληρωθεί και θα δοθεί είναι ένα (1) ενεργειακό αυστριακό τζάκι, το OPUS της HAAS+SOHN αξίας 1.227,60 €. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται από τον νικητή αυτοπροσώπως, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο), κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια και συνεπάγεται αυτόματα, ότι ο τελευταίος ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος. Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί κατά την παραλαβή οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του δώρου. Αναφέρεται ρητά πως ο διαγωνισμός αφορά μόνο την κλήρωση του συγκεκριμένου τζακιού, η τοποθέτηση και τα έξοδα εγκατάστασης δεν περιλαμβάνονται στο δώρο. Επίσης η παραλαβή του τζακιού από τον νικητή θα γίνει στην έδρα της «ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & BBQ ΑΕ» στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Τατοίου, αρ. 207 14452.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια των ν. 2472/1997 και 2774/1999, όπως ισχύουν και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως προς την χρήση, επεξεργασία και καταχώρηση των στοιχείων, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο, που θα τηρείται με αυτά από την  διοργανώτρια και από την εταιρεία GIM Greek Internet Marketing που θα είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της διοργανώτριας στα πλαίσια του παρόντος, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας - διαγωνισμού και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της διοργανώτριας. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα του νικητή. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να ζητήσει εγγράφως από την διοργανώτρια τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο e-mail της διοργανώτριας ή με συστημένη επιστολή προς την εταιρία «ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & BBQ ΑΕ», Μεταμόρφωση Αττικής, Τατοιου 207, Τ.Κ. 14452 

Ο νικητής αποδεχόμενος το δώρο του παρέχει τη συναίνεση και την έγκρισή του προς την εταιρεία για τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων, φωτογραφιών του κλπ., προς σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του. Ειδικότερα αποδέχεται ρητώς ότι, όπου και αν απαιτηθεί θα συμμετέχει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό και το Δώρο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ο συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media.

Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την διοργανώτρια να δηλώσει τη νίκη του στη σελίδα της στο Facebook.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται, ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας. Διαφορετικά η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την διοργανώτρια εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα: α) να επιλέγει τον νικητή από τους συμμετέχοντες που κληρώθηκαν ως αναπληρωματικοί κατά τη σειρά ανάδειξής τους ή β) να ακυρώνει τον διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου (facebook).

Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη σελίδα https://www.facebook.com με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται, είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.
Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο, που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της διοργανώτριας εξαντλείται στην παράδοση αυτού. Ρητά αναφέρεται ότι η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση για την εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτού. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη διοργανώτρια.

Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του καθορισμένου ως άνω δώρου. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο και τη χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής.  

Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου, που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.
Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, που δεν θα υφίσταται δυνατότητα φιλικής διευθέτησης με την εταιρία, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της διοργανώτριας.

Οι άνω όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.estianet.gr/ και στη σελίδα της στο facebook https://www.facebook.com/ESTIA-JOLLY-MEC-330741873693542/?fref=ts. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το διαγωνισμό αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@estianet.gr.